(English text below)










“B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес” е най-новата програма на Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE). Тя има за цел да подпомага безработни и неактивни лица от Югозападния регион в България, като ги информира и мотивира, обучава и консултира за това как да стартират свой собствен бизнес или самостоятелна стопанска дейност. 

Целеви групи и дейности
В програмата могат да се включат безработни или неактивни лица, които да участват в едно от следните направления:
 • Real BOSS - за лица, които имат желание да започнат свой малък бизнес от реалната икономика или да развиват свободна професия или занаят;
 • Mom BOSS - за майки, отглеждащи деца до 2 годишна възраст които все още по майчинство и искат да се запознаят с възможностите и да стартират самостоятелна заетост;
 • Inno BOSS - за студенти и младежи, които искат да развият иновативни бизнес идеи и да създадат свой успешен startup.

В продължение на 22 месеца, считано от 19 юни 2018 г., ще бъдат изпълнени следните дейности по програмата:
 • Дейност 1 - Информиране на целевите групи за възможностите, предлагани по проекта и мотивирането им за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Дейност 2 - Обучения за предоставяне на знания и умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;
 • Дейност 3 - Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Обученията ще бъдат интензивни, в рамките на 6 последователни дни (60 учебни часа) и ще запознават участниците с процесите по създаване и осъществяване на бизнес идея, а консултациите (40 часа) ще протичат съгласно съставен индивидуален план на всеки участник.

Записване за участие
За записване и допълнителна информация, пишете на: vnetsova@ablebulgaria.org или ни последвайте на www.facebook.com/BOSSbyABLE

Участието в програмата е напълно безплатно.

Тук можете да намерите електронен информационен и рекламен материал. 

За проекта по ОПРЧР
Проектът “B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес“, с регистрационен номер BG05M9OP001-1.023-0045 е на стойност 341 159,50 лв. и се финансира със 100% БФП съгласно административен договор №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос № 1 Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачеството“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „B.O.S.S. – Моята успешна история като собственик на бизнес “ съгласно договор №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


20.06.2018 г.




********

ABLE and the StartUp Navigator team announces a new program: "B.O.S.S. – Business Owner Success Stories"


"B.O.S.S. – Business Owner Success Stories" is the newest program of the Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE). Its objective is to stimulate entrepreneurship among unemployed and inactive people from the South-West Region of Bulgaria, to inform and motivate, educate and consult them how to create their own business.

Target Group and Activities
The program includes unemployed or inactive people who are related to one of the following areas:
 • RealBOSS - for individuals who want to start a small business from the real economy or develop a free trade or craft;
 • MomBOSS - for mothers raising children up to 2 years of age still in maternity who want to learn about opportunities and start self-employment and/or business;
 • InnoBOSS - for students and young people who want to develop innovative business ideas and create a successful startup.

For 22 months starting June 19, 2018, the following program activities will be implemented:
 • Activity 1. Informing the target groups on the project opportunities and motivating them for launching their own business or self-employment ventures;
 • Activity 2. Educating and training to provide knowledge and skills to start independent business activities;
 • Activity 3. Providing consultancy services for the preparation of independent business activities and supporting activities.
We offer 6-days intensive trainings (60 study hours) for creating and implementing a business idea and consultations (40 hours), following the development of an individual plan for each participant.

Subscription for participation
For subscription and additional information, please contact: vnetsova@ablebulgaria.org or follow us on www.facebook.com/BOSSbyABLE

Participation in the program is completely free.


About the OPHRD project
The project "B.O.S.S. - My Successful Story as a Business Owner" with registration number BG05M9OP001-1.023-0045 is worth BGN 341,159.50 and is funded with 100% grant funds under the administrative contract №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. It is implemented with the financial support of the Operational Program Human Resources Development 2014-2020, Priority Axis 1 “Improving Access to Employment and Quality of Work”, Procedure BG05M9OP001-1.023 "Support for Entrepreneurship" co-funded by the European Union through European Social Fund through the provision of a grant which constitutes minimum aid in accordance with Regulation (EU) No 1407/2013.


This document has been prepared under the project "B.O.S.S. - My Successful Story as a Business Owner" under Contract №BG05M9OP001-1.023-0045-C01. The project is supported by the Operational Program Human Resources Development 2014-2020, co-funded by the European Union through the European Social Fund.

20.06.2018