ПОКАНА


  Заповядайте на 6-дневно BOSS Обучение по предприемачество, организирано от Сдружение “Асоциация на българските лидери и предприемачи”!

  Обучението е подходящо за:
  • Inno BOSS - студенти и младежи, които не работят в момента и искат да развият иновативни бизнес идеи и да създадат свой успешен startup
  • Real BOSS - безработни или неактивни лица, които имат желание да започнат свой малък бизнес от реалната икономика или да развиват свободна професия или занаят
  • Mom BOSS - майки, отглеждащи деца между 1 и 2 годишна възраст, които все още са по майчинство и искат да се запознаят с възможностите и да стартират самостоятелна заетост
  • Други безработни и неактивни лица
  Датите, на които ще се проведат обученията, са:

  • 17 - 22 септември 2018 г., всеки ден от 9.00 - 17.00 часа, гр. София (мястото ще бъде уточнено допълнително)
  • 15 - 20 октомври 2018 г., всеки ден от 9.00 - 17.00 часа, гр. София (мястото ще бъде уточнено допълнително)
  • 12 - 17 ноември 2018 г., всеки ден от 9.00 - 17.00 часа, гр. София (мястото ще бъде уточнено допълнително)

   УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

   Заявете Вашето желание за участие, като попълните този ЗАДЪЛЖТЕЛЕН ФОРМУЛЯР.

   Обучението се изпълнява във връзка с Дейност 1 “Информиране на целевите групи за възможностите, предлагани по проекта и мотивирането им за развитието на самостоятелна стопанска дейност и Предприемачество” по проект B.O.S.S. - МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС, проект на Сдружение “Асоциация на Българските лидери и предприемачи” (ABLE) съгласно договор BG05M9OP001-1.023-0045-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачеството”.

   Очакваме Ви!