ПОКАНА

По проекта BOSS предстоят следните информационни срещи и обучения - възползвайте се!

Заповядайте на Информационна среща на тема “Защо да стана предприемач”, организирана от Сдружение “Асоциация на българските лидери и предприемачи”!
● 04 ЮНИ 2019 Г. | 9:00-13:00 Ч. | ГР. РАЗЛОГ, СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" и Разложка Професионална Гимназия "Никола Стойчев"

Можете да се включите и в предстоящите ни обучения:
● 5-10 АВГУСТ 2019 Г. | ЦЕЛОДНЕВНО | ГР. РАЗЛОГ, НЧ “РАЗЛОГ - 15.09.1903-1909 Г.”


УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

Запазете Вашето място като попълните този задължителен ФОРМУЛЯР.


---
Настоящата покана е за участие в проект B.O.S.S. - МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС, на Сдружение “Асоциация на Българските лидери и предприемачи” (ABLE) съгласно договор BG05M9OP001-1.023-0045-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачеството”.

Допустими са лица, които, към момента на включване в проекта, са безработни или неактивни на пазара на труда и не са участвали в дейност (информиране и мотивиране, обучение или консултиране) на друг проект по ОПРЧР процедура “Подкрепа за предприемачеството”, както следва:

Допустимост на безработните лица:
- Нямат трудови, граждански договори или договори за управление и не се осигуряват;
- Не са собственици или съсобственици на активни или замразени фирми
- Не са в управителни органи на неправителствени организации
- Всички регистрирани в Бюрото по труда;

Допустимост на неактивни лица:
- Студенти в редовна форма на обучение, които не работят
- Майки в отпуск по майчинство, отглеждащи деца на възраст между 1 и 2 години
- Други неактивни лица (незаети в образование, обучение и работа)


За да заявите участие, попълнете този формуляр.

За повече информация, можете да пишете на yivanova@ablebulgaria.org


Очакваме Ви!
27.05.2019 г.
екипът на BOSS