ПОКАНА


Заповядайте на Информационна среща на тема “Защо да стана предприемач”, организирана от Сдружение “Асоциация на българските лидери и предприемачи”!


Датите, на които ще се проведат информационните срещи са: 

  • 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. | 18.30 - 20.00 ЧАСА | СОФИЯ, УЛ. СЕРДИКА 20, ЕТАЖ 1
  • 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. | 18.30 - 20.00 ЧАСА | СОФИЯ (МЯСТОТО ЩЕ БЪДЕ УТОЧНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО)
  • 5 НОЕМВРИ 2018 Г. | 18.30 - 20.00 ЧАСА | СОФИЯ (МЯСТОТО ЩЕ БЪДЕ УТОЧНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО)

УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

Запазете Вашето място като попълните този задължителен ФОРМУЛЯР.

Срещата се изпълнява във връзка с Дейност 1 “Информиране на целевите групи за възможностите, предлагани по проекта и мотивирането им за развитието на самостоятелна стопанска дейност и Предприемачество” по проект B.O.S.S. - МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС, проект на Сдружение “Асоциация на Българските лидери и предприемачи” (ABLE) съгласно договор BG05M9OP001-1.023-0045-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачеството”.

Очакваме Ви!