ПОКАНА


По проекта BOSS предстоят следните информационни срещи и обучения - възползвайте се!

Заповядайте на Информационна среща на тема “Защо да стана предприемач”, организирана от Сдружение “Асоциация на българските лидери и предприемачи”!

● 10 ЯНУАРИ 2019 Г. | 19:00 - 20:30 ЧАСА | СОФИЯ, УЛ. СЕРДИКА 20, ЕТАЖ 1

● 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г. | 19:00 - 20:30 ЧАСА | ПЕРНИК, ХОТЕЛ „СТРУМА“, ЗАЛА ЮГМожете да се включите и в предстоящите ни обучения:

● 21-26 ЯНУАРИ 2019 Г. | ЦЕЛОДНЕВНО | ГР. СОФИЯ, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 86

● 25 ФЕВРУАРИ - 02 МАРТ 2019 Г. | ЦЕЛОДНЕВНО | ГР. ПЕРНИК
УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

Запазете Вашето място като попълните този задължителен ФОРМУЛЯР.


---

Настоящата покана е за участие в проект B.O.S.S. - МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС, на Сдружение “Асоциация на Българските лидери и предприемачи” (ABLE) съгласно договор BG05M9OP001-1.023-0045-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачеството”.


Допустими са лица, които, към момента на включване в проекта, са безработни или неактивни на пазара на труда и не са участвали в дейност (информиране и мотивиране, обучение или консултиране) на друг проект по ОПРЧР процедура “Подкрепа за предприемачеството”, както следва:


Допустимост на безработните лица:

- Нямат трудови, граждански договори или договори за управление и не се осигуряват;

- Не са собственици или съсобственици на активни или замразени фирми

- Не са в управителни органи на неправителствени организации

- Всички регистрирани в Бюрото по труда;


Допустимост на неактивни лица:

- Студенти в редовна форма на обучение, които не работят

- Майки в отпуск по майчинство, отглеждащи деца на възраст между 1 и 2 години

- Други неактивни лица (незаети в образование, обучение и работа)За да заявите участие, попълнете този формуляр.

За повече информация, можете да пишете на yivanova@ablebulgaria.orgОчакваме Ви!


04.01.2019 г.

екипът на BOSS